Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

6644

b) dátum a miesto narodenia, c) adresu trvalého a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné čís- vislosti s výkonom pasovej kontroly alebo sprevádza-.

… nasledovné údaje: Eíslo odcudzeného Ei strateného preukazu, meno a priezvisko poverenej osoby, dátum narodenia, organizáciu a potvrdenie o nahlásení straty. (6) Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohl'adu ministerstva zabezpeéí uverejnenie vo Vestníku meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej Meno a priezvisko Vo funkcii Dátum narodenia Číslo OP: vedúci člen člen 1. Kontrolná skupina číslo:.. 2. Obdobie, na ktoré sa poverenie vystavuje: 3. Evidenčné čísla kontrolovaných objektov: 4.

  1. 24 000 gbp v dolároch
  2. Americký čierny trh v etiópii
  3. Forma dane z kapitálových výnosov
  4. Systém riadenia obchodných príkazov
  5. Nerozpoznané aktívne relácie na facebooku
  6. Rubľov na euro
  7. Prepojiť kreditnú kartu s robinhood
  8. Recenzia drep ico
  9. Dobrý zlý a škaredý zvukový klip témy

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY Identifikácia zmluvy Prevádzkovateľ informuje zamestnanca, ako dotknutú osobu, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu, peňažný ústav, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o poberaní dôchodku, údaje o vzdelaní, kvalifikácii a odbornej praxi, údaje o zamestnávateľovi, v … a) meno a priezvisko, b) dátum narodenia, c) dátum vykonania skúšky, d) dátum absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy. § 8 (1) Skúšku organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok. (2) Uchádzač vykonáva skúšku na základe jeho žiadosti doručenej ministerstvu alebo a) meno a priezvisko, b) dátum narodenia, c) dátum vykonania skúšky, d) dátumabsolvovaniaaktualizačnejodbornejprípravy. §8 (1) Skúšku organizuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok. (2) Uchádzač vykonáva skúšku na základe jeho pí-somnej žiadosti. (3)Uchádzačovykonanieskúškymusímaťukončené Sem napíšte - Názov a adresa/obchodné meno a sídlo, IČO ( alebo Meno Priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého/u cudzincov prechodného pobytu ) Miesto podnikania/adresa a číslo PKO: Napíšte adresu prevádzky a číslo PKO ak bolo pridelené. IRIS IDENT s.r.o.

Meno: Dátum narodenia: Takto má byt zobrazené moje meno na karte: Telefón*: Mobil*: E-Mail*: * nepovinné údaje Vzťah k vyššie uvedenému podniku: (nepovinný údaj) vlastník konateľ splnomocnený zástupca zaměstnanec Dátum vystavenia hlavnej karty:

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

LAVRINČÍKOVÁ Dagmar. Akademické tituly. Ing. PhD. Dátum narodenia. Garancie hlavný garant.

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

Dátum účinnosti 2020-01-20. 1 Úvod. 2 O týchto Zásadách. 3 Vaše práva a preferencie: možnosti voľby a kontroly. 4 Osobné údaje, ktoré od vás získavame. 5 Na aké účely používame vaše osobné údaje. 6 Zdieľanie vašich osobných údajov. 7 Uchovávanie a výmaz údajov. 8 Prenos do iných štátov. 9 Odkazy

Home · Tv-Aire · Tv-Paga · Tv-Exportación · Industria · Productoras · взять займкредит наличными онлайн

Meno a dátum narodenia pasovej kontroly

jún 2019 Spevňujúce prvky z pásovej ocele 50x5 mm: RAL 9006 (hliník biely).

pohlavie. (3) podľa odseku 1 písm. a) zapisujú do cestovného dokladu orgány pasovej kontroly. o označenie platného cestovného dokladu meno, priezvisko, dátum narodenia, Dátum narodenia: 23.02.1930. Evidenčné číslo: 133920.

Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za riadne plnenie predmetu zmluvy. V prípadoch, ak c/ základné číslo a meno v plemennej knihe d/ dátum narodenia (deň, mesiac a rok) e/ plemeno a pohlavie f/ základnú farbu a podrobný popis odznakov, vírov a výpalov, základné telesné rozmery g/ výslednú klasifikáciu pri zápise do plemennej knihy h/ životné alebo základné číslo a meno otca a matky Dátum narodenia: Štátna príslušnost': Verejný funkcionár: / nie Dátum narodenia: Štátna príslušnosf: Meno a priezvisko: Adresa trvalého pobytu: Dátum narodenia: riadenia spoloénosti a kontroly jej éinnosti na Valnom zhromaždení podl'a Spoloëenskej zmluvy. podnikate Dátum narodenia Obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena Adresa sídla Identifikačné číslo Miesto podnikania Právnická osoba Názov/obchodné meno Sídlo (adresa) Právna forma Identifikačné číslo Meno a priezvisko osoby alebo … Uveïte mená, priezviská, dátumy narodenia a pohlavie vašich detí do 18 rokov, v mene ktorýchiadate o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany: Strana 3016 Zbierka zákonov è. … nasledovné údaje: Eíslo odcudzeného Ei strateného preukazu, meno a priezvisko poverenej osoby, dátum narodenia, organizáciu a potvrdenie o nahlásení straty. (6) Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohl'adu ministerstva zabezpeéí uverejnenie vo Vestníku meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej Meno a priezvisko Vo funkcii Dátum narodenia Číslo OP: vedúci člen člen 1. Kontrolná skupina číslo:.. 2.

Správa ŠtB KS ZNB. Oddelenie pasovej kontroly. referent. 01.08.1971. 14.06.1973. MENO, PRIEZVISKO, TITULY Vladimír, Taraba, Ing., PhD. DÁTUM A MIESTO NARODENIA Xxxxxx Púchov VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE A ĎALŠÍ AKADEMICKÝ RAST 1979 - 1983 Vysokoškolské vzdelanie (II. stupeň) Ekonomické informácie, kontrola VŠE Fakulta riadenia, Bratislava 1995 - 1998 Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa TU Košice, F BERG Oddelenie pasovej kontroly: náčelník: 01.05.1968: 31.07.1971: Čaňa-Hraničná pri Hornáde: Správa ŠtB KS ZNB: Oddelenie pasovej kontroly: starší referent: 01.08.1971: 14.06.1973: Čaňa-Hraničná pri Hornáde: Správa ŠtB KS ZNB: Oddelenie pasovej kontroly: starší referent 1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fy-zickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organi-zácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu, 2.

IRIS IDENT s.r.o. Technická služba kontroly originality. Mládežnícka 36. P.O. Box 42 Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvale bytom: štátne obëianstvo: Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvale bytom: štátne oböianstvo: Prokurista: Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvale bytom: štátne obéianstvo: František Stok 21.10.1948 Hiavná 366/56, 906 38 Rohožník, SR Slovenská republika Ing. Peter Kuchar 27.02.1945 meno, priezvisko a dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, alebo prechodného ak ide o cudzinca, číslo osvedčenia a lehotu jeho platnosti, druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých vykonáva kontroly, funkčné zaradenie (vedúci, zástupca, technik), rozsah vodičského oprávnenia. 7. Meno a priezvisko : dátum nar.: Adresa bydliska : Uznesenie mestského zastupiteľstva (číslo a dátum):.. meno a priezvisko primátora mesta, podpis a odtlačok úradnej pečiatky ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca (§ 17 zákona č.

kúpiť bitcoin cardtronics atm
kryptomenové akciový trh
1 btc do itl
technológia blockchainovej databázy
prevodník mien dolár - rand
zmeniť austrálske doláre na kolumbijské peso

1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fy-zickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organi-zácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu, 2. …

okt. 2005 lavrincikova@fa.stuba.sk. Priezvisko a meno. LAVRINČÍKOVÁ Dagmar.